PROJEKTY

Regionalny program operacyjny

“Gdański Klaster Budowlany – wspólnie wybudujemy naszą przyszłość”
Beneficjent: „Gdański Klaster Budowlany Sp. z o.o.

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.01.05.02-00-004/12-00

Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013”., Oś Priorytetowa 1 Rozwój i Innowacje w MŚP, Działanie 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Podziałanie 1.5.2. Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 2.128 352,65 PLN w tym wydatki kwalifikowalne: 1 901 880,20 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 1 426 410,15 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 75.00%
Planowany okres realizacji Projektu: 17.09.2012 – 16.09.2015

Więcej informacji na stronie:
www.arp.gda.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uczestniczymy w czterech projektach:

Z

Od konkurencji do współpracy – projekt szkoleniowo-doradczy dla firm Gdańskiego Klastra Budowlanego

Z

Kwalifikacje budujące konkurencyjność firm GKB

Z

Człowiek + certyfikat = Fundament GKB

Z

Partnerstwo w biznesie na przykładzie firm Gdańskiego Klastra Budowlanego.